Dette er en digitaliseret udgave af vedtægterne. Derfor kan formattering mv. være forskellige fra den originale og underskrevne udgave.VEDTAGTER

FOR

EJERFORENINGEN

RORFABRIKKEN ıINDHOLDSFORTEGNELSE

 1. Navn
 2. Hjemsted og værneting
 3. Formål
 4. Medlemmer
 5. Hæftelse
 6. Generalforsamling
 7. Indkaldelse og forslag
 8. Dagsorden
 9. Ekstraordinær generalforsamling
 10. Dirigent og protokol
 11. Adgang til generalforsamlingen og stemmeret
 12. Beslutninger
 13. Bestyrelsen
 14. Bestyrelsesmøder
 15. Administrator
 16. Tegningsret
 17. Regnskab
 18. Revision
 19. Kapitalforhold
 20. Budget og medlemsbidrag
 21. Grundfond
 22. Vedligeholdelse og forsyning
 23. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægten)
 24. Ordensforskrifter
 25. Parkering
 26. Antenneforhold
 27. Udlejning/udlån
 28. Misligholdelse
 29. Påtaleret
 30. Tinglysning

1. Navn

Foreningens navn er “Ejerforeningen Rørfabrikken l” beliggende Konsul Jensens Gade 2, 8700 Horsens-

2. Hjemsted og værneting

Foreningens hjemsted er Horsens kommune

Foreningens værneting er Horsens byret for alle tvister i ejerlejlighedsanliggende, såvel mellem ejerne af ejerlejlighederne indbyrdes som mellem foreningen og ejerlejlighedsejerne Foreningens formand er rette procespart for alle fælles rettigheder og forpligtelser i foreningens anliggender,

3. Formål

Foreningens formål er på forsvarlig vis at drive og administrere alle fællesanliggender i og tilhørende ejendommen delareal nr. 1 af mat.nr. 1047 Horsens Bygrunde, ejerlejlighed 1 , og eventuelle yderligere ejerlejligheder, såfremt en ejerlejlighed tillades opdelt i et yderligere antal ejerlejligheder (herefter benævnt ejendommen) herunder de ejendommen tilhørende fællesarealer og i øvrigt varetage medlemmernes fælles anliggender. I den udstrækning en forpligtelse ikke udtrykkeligt påhviler en ejerlejlighedsejer, en eventuel andelsboligforening eller “Grundejerforeningen Rørfabrikken” påhviler den ejerforeningen.

Såfremt en ejerlejlighed opdeles i yderligere ejerlejligheder, skal enhver udgift forbundet hermed afholdes af ejerlejlighedens ejer. Ejerforeningen kan ikke modsætte sig en sådan opdeling.

Foreningen er således bl.a. berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag, at betale fælles udgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, at sørge for ejendommens drift, herunder renholdelse, renovation, vedligeholdelse og fornyelse og i det hele tages sørge for at ro og orden opretholdesi i ejendommen.

Som pligtigt medlem af “Grundejerforeningen Rørfabrikken” skal ejerforeningen repræsentere foreningens interesser.

Ejerforeningens medlemmer er forpligtet til at respektere, at ejerforeningens grundarealer med derpå værende anlæg, drives, vedligeholdes og administreres af den overordnede grundejerforening. Eventuelle deklarationer, der regulerer benyttelse, drift og vedligeholdelse af grundarealerne udenfor den enkelte ejerforenings beboelsesbygning skal således respekteres af ejerforeningen.

Sædvanlige ejerbeslutninger orn anvendelse af grundarealerne udenfor ejerforeningens beboelsesbygning er henlagt til grundejerforeningen.

4. Medlemmer

Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen.

Medlemsskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, hvor den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget eller ej, er anmeldt til tinglysning, dog tidligst den dag den pågældende ejer overtager ejerlejligheden.

Den nye ejer kan først udøve stemmeret når ejerforeningen skriftligt har modtaget underretning om ejerskiftet

Den tidligere ejers medlernskab ophører samtidig med den nye ejers indtræden. For forpligtelser overfor ejerforeningen frigøres den tidligere ejer dog først, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt og uden præjudicerende retsanmærkninger, og når samtlige forpligtelser og eventuelle restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betaltn

Den til enhver tid værende ejer af en ejerlejlighed i foreningen indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser og hæfter således bl.a. for den tidligere ejers restancer til foreningen af enhver art og til enhver tid.

5. Hæftelse

Medlemmerne hæfter subsidiært, personligt og solidarisk I for ejerforeningens forpligtelser over for tredjemand, men i det indbyrdes forhold pro rata i forhold til deres fordelingstal.

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes i foreningens hjemstedskommune.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

7. Indkaldelse og forslag

Den ordinære generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel.

Regnskab og budget samt forslag fra bestyrelsen, der agtes stillet på generalforsamlingen udsendes sammen med indkaldelsen eller senest uge før generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamlingn

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsens formand i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt de forslag, som bestyrelsen stiller, skal udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen

8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
 3. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse.
 4. Forslag, jf. pkt. 7.
 5. Forelæggelse af budget til godkendelse.
 6. Valg af formand for bestyrelsen såfremt denne er på valg.
 7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Eventuelt.

9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller foreningens revisor finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen eller af administrator med et varsel på mindst 2 uger og højst 4 uger.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

Ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen„

10. Dirigent og protokol

Bestyrelsen udpeger en dirigent, som leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultatn

Administrator kan ikke fungere som dirigent.

Dirigenten kan begrænse taletiden og taleretten til alene at kunne udøves af en af flere ejere af en ejerlejlighed.

Der føres en protokol over det på generalforsamlingen passerede. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Kopi af beretningen udsendes til medlemmerne senest 4 uger efter generalforsamlingen.

11. Adgang til generalforsamlingen og stemmeret

Ethvert medlem af ejerforeningen har ret til at give møde på generalforsamlingen.

Ethvert medlem har stemmeret i forhold til fordelingstallet for ejerlejligheden. Hvis en ejerlejlighed ejes af flere personer og/eller selskaber udøves stemmeretten af ejerne i forening.

Såfremt et medlem er i restance med betaling af forfaldent bidrag bortfalder retten til at møde og stemme på generalforsamlingen, med mindre det pågældende medlem kan dokumenterer, at der er ydet henstand.

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller ejerforeningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.

Andre fuldmagtshavere end bestyrelsen kan kun afgive fuldmagt i henhold til maksimalt to fuldmagter.

Fuldmagter skal være materielt ubegrænsede og foreligge skriftligt, skal angive at være gældende for den pågældende generalforsamling og forevises på generalforsamlingen.

Udover dirigenten kan bestyrelsen indbyde andre end medlemmer til at overvære hele eller dele af generalforsamlingen med eller uden taleret.

12. Beslutninger

De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Undtaget er beslutninger efter pkt. 14.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemrneflerhed efter fordelingstal, med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler eller disse vedtægter.

Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller orn ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 8 uger, og på denne kan forslaget — uanset antallet af repræsenterede — vedtages med 2/3 af de afgivne sternmer efter antal og fordelingstal.

13. Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter.

Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun ejerforeningens medlemmer.

Formanden og bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år, således at formanden og halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår i lige år. Suppleanter afgår hvert åri Genvalg kan finde sted«

Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at ville kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte.

Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Bestyrelsen sørger for forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse, i det omfang sådanne foranstaltninger må anses for påkrævede.

Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, og fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden vedligeholdelsesplan for ejendommen, og husorden med almindelige ordensregler til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan alene optage lån i det omfang, dette er vedtaget på en generalforsamling.

14. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder forrnanden eller næstformanden, er til stede.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget.

Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at ejerforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring.

15. Administrator

Bestyrelsen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at antage en administrator.

Administrator må ikke være medlem af ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

16. Tegningsret

Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til administrator i nødvendigt omfang.

17. Regnskab

Ejerforeningens regnskabsår er kalenderåret, idet første regnskabsår dog løber fra foreningens stiftelse til udløbet af det pågældende kalenderår.

Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

18. Revision

Ejerforeningens regnskab revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer.

Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor.

I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen.

19. Kapitalforhold

Ejerforeningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride ejerforeningens udgifter.

Det kan dog på en generalforsamling med 2/3 dels majoritet af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal vedtages, at der skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, ligesom det på generalforsamlingen kan vedtages, at ejerforeningen optager lån.

Ejerforeningens kontante midler skal være anbragt i anerkendt bank, sparekasse eller på postgiro, dog skal det være kassereren og en eventuel administrator tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

20. Budget og medlemsbidrag

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser ejerforeningens forventede udgifter og indtægter, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal et årligt fællesbidrag, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af det af bestyrelsen og af den årlige generalforsamling godkendte driftsbudget.

Det årlige fællesbidrag betales kvartalsvis eller månedsvis forud til kassereren eller eventuelt til ejendommens adrninistrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

I tilfælde af uforudsete, nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve ekstraordinære bidrag for medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må indenfor et kalenderår ikke, uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, samlet overstige 25 % af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag, baseret på det af generalforsamlingen godkendte driftsbudget.

Der er opsat selvstændige målere for den enkelte ejerlejligheds forbrug af el, vand og varme og afregning for ejerlejlighedens forbrug sker direkte med forsyningsselskaberne. Forbrug af el, vand og varme til fællesarealer betales af ejerforeningen som en driftsudgift.

21. Grundfond

Når det begæres af mindst % af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter til vedligeholdelse og forbedring oprettes en opsparing, hvortil ejerne årligt skal bidrage med maksimalt 10 pct. af det årlige ordinære fællesbidrag, indtil opsparingens størrelse svarer til det seneste års budgetterede ordinære fællesbidrag. Den enkelte ejer kan ikke disponere over grundfondena

Beslutningen om benyttelse af opsparingen træffes på en generalforsamling. Herudover kan generalforsamlingen med almindeligt flertal beslutte yderligere opsparing i nødvendigt omfang til konkrete større vedligeholdelsesarbejder.

22. Vedligeholdelse og forsyning

Ejerforeningen foretager forsvarlig udvendig vedligeholdelse og fornyelse, herunder af døre mod fællesarealer, udvendige ruder og vinduer samt altaner, elevatorer, fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer.

Indvendig vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighederne påhviler de enkelte ejere. Den omfatter ikke alene hvidtning, maling og tapetsering, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulvbelægning, gulvbrædder, loftpuds, forsatsvinduer, indvendige døre, egne dørlåse og alt ejerlejlighedens udstyr, herunder elledninger, elkontakter, toiletter, vaske, vandhaner, radiatorer, radiatorventiler, radiatorrnålere, brugsvandsrør, varmeforsyningsrør, afløbsrør og gasrør, hvorimod ejerforeningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af ejerlejlighedens fælles forsyningsledninger og fællesinstallationer indtil disses individuelle fælles forgreninger til/i de enkelte ejerlejligheder.

Ejerforeningen betaler for udbedring af skader i ejerlejlighederne, der skyldes forhold omfattet af ejerforeningens vedligeholdelses- og fornyelsespligt. Når ejerforeningen foretager reparationer, skal der ske retablering i sædvanligt og rimeligt omfang.

Hvis en ejerlejlighed groft forsømmes, eller forsømmelsen vil være til gene for de øvrige medlemmer, kan bestyrelsen kræve fornøden renholdelse, vedligeholdelse og istandsættelse foretaget inden for en fastsat frist. Kravet fremsættes skriftligt Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte ejerlejligheden i stand for medlemmets regning.

Enhver ejerlejlighedsejer er pligtig at give de af bestyrelsen udpegede håndværkere adgang til sin ejerlejlighed, når dette er påkrævet af hensyn til reparationer, moderniseringer mave eller ombygninger.

eller moderniseringsarbejder, der foranstaltes af foreningen for dennes regning, skal efter endt udførelse besigtiges af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, og regninger vedrørende arbejdets udførelse skal anvises til betaling af de nævnte.

Medlemmerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre, af ydersiderne af vinduerne eller af døre mod fællesarealer eller lade opsætte antenner, paraboler, skilte, reklamer mnrnn uden bestyrelsens skriftlige samtykke.

Ejere og brugere er forpligtet til at respektere etablering og tilstedeværelse af ledninger, anlæg og installationer, der er nødvendige med henblik på forsyning af ejendomme på mat. nr. 1047 Horsens Bygrunde, ligesom ejerne uden særskilt påtegning skal tåle sædvanlige forsynings- og afløbsdeklarationer, der berettiget begæres tinglyst af forsyningsvirksomheder, offentlige myndigheder eller leverandører.

Ejerforeningen skal til enhver tid have fri og uhindret adgang til alle ledninger, anlæg og installationer med henblik på inspektion, reparation eller fornyelse. Ejerforeningen er forpligtet til at foretage og bekoste efterfølgende reetablering på den pågældende matrikel.

23. Sikkerhedsstillelse (pantstiftende tinglysning af vedtægten)

Vedtægten tinglyses pantstiftende for kr. 41 .OOO i hver enkelt ejerlejlighed til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem.

Panteretten efter stk. 1 respekterer de på ejerlejlighederne hvilende byrder og servitutter, der hviler på de enkelte lejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten, men respekterer i øvrigt ingen pantegældn

Ved frernsættelse af skriftligt påkrav som følge af for sen betaling af pligtig ydelse til ejerforeningen er ejerforeningen berettiget til at opkræve et gebyr på kr. 126,- + 2 % af det skyldige beløb udover kru 1.000,. Gebyret indeksreguleres i henhold til den til enhver tid gældende bestemmelse herom i lejeloven.

24, Ordensforskrifter

Medlemmet og de personer, der opholder sig i medlemmets ejerlejlighed* må nøje efterkornme de af bestyrelsen (eller generalforsamlingen) fastsatte ordensregler„

Medmindre andet særskilt vedtages, er det tilladt at holde almindelige husdyr i mindre ornfang, (mindre hund, kat, fugle i bur og lignende) såfremt husdyrholdet ikke er til væsentlig gene for de andre ejerlejlighedsejere.

25. Parkering            

Til hver ejerlejlighed følger en parkeringsplads beliggende i parkeringskælderen. Der anvises en fast F>plads til den enkelte ejerlejlighed.

Parkeringspladser fordeles på de enkelte ejerlejligheder som nedenfor anført:

Lejlighedsnr                     Parkeringsplads-nr,

P-anlægget ejes af Grundejerforeningen Rørfabrikken og det enkelte medlem er forpligtet til at følge de der fastlagte retningslinjer for brug af p-plads.

En parkeringsplads må alene anvendes til parkering af indregistrerede motorkøretøjer.

Brugsretten til parkeringspladser må af det enkelte medlem, hverken uden eller mod vederlag overlades til andre end medlemmer af ejerforeningen.

26. Antenneforhold

Abonnementsafgift og eventuel tilslutningsafgift afholdes af den enkelte ejerlejlighedsejer.

Der kan ikke uden bestyrelsens samtykke opsættes antenne — eller parabolanlæg.

27. Udlejning/udlån

Udlejning af en ejerlejlighed skal meddeles skriftligt til ejerforeningens bestyrelse med oplysning om ejers ny adresse og lejers navn. Lejekontrakten frernsendes til bestyrelsen til orientering.

I tilfælde af udlejning/udlån af en ejerlejlighed i sin helhed har foreningen overfor lejeren/brugeren samme beføjelser med hensyn til krænkelse af de lejeren/brugeren påhvilende forpligtelser, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og foreningen kan selvstændigt optræde som procespart overfor lejeren/brugeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren.

Brugsretten til ejerlejligheden må ikke overlade til andre, før bestyrelsen har rnodtaget oplysning orn brugerens identitet og skriftlig bekræftelse fra denne på, at han respekterer ejerforeningens rettigheder jfru ovenfor.

28. Misligholdelse

Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, eller gør vedkommende sig skyldig i forhold svarende til sådanne, som efter lejelovens bestemmelser berettiger en udlejer til at ophæve eller opsige et lejemål, kan bestyrelsen forlange, at det pågældende medlem og medlemmets husstand fraflytter sin ejerlejlighed med 3 måneders varsel til den 1. i en måned.

Bestyrelsen er om fornødent berettiget til at udsætte medlemmet af ejerlejligheden med fogedens bistand.

Det medlem, som er pålagt at fraflytte sin ejerlejlighed, er da berettiget til og forpligtet til at sælge ejerlejligheden hurtigst muligt

29. Påtaleret

Påtaleberettiget er ejerforeningen ved dennes bestyrelse og enhver ejerlejlighedsejer under ejerforeningen

30. Tinglysning

Nærværende vedtægter for Ejerforeningen Rørfabrikken l, begæres tinglyst servitutstiftende på ejerlejlighed nr. 1-41 på mat.nr. 1047 Horsens Bygrunde.

Nærværende vedtægter begæres tillige lyst pantstiftende for kr. 41„000,- på ejerlejlighed nr. 1-41

Med hensyn til de ejendommen og ejerlejlighederne påhvilende servitutter og byrder henvises til ejendommens og ejerlejlighedens blade i tingbogeng

Som vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den

Som adkomsthaver til mat.nr. 1047 Horsens Bygrunde,

Horsens den,