Dette er en digitaliseret udgave af vedtægterne. Derfor kan formattering mv. være forskellige fra den originale og underskrevne udgave.
Korrigerede vedtægter 14. august 2012  

VEDTÆGTER  

FOR   

GRUNDEJERFORENINGEN  

RØRFABRIKKEN   
INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. Navn og hjemsted
 2. Formål
 3. Medlemmer
 4. Kontingent og fordelingstal
 5. Bestyrelse
 6. Bestyrelsens opgaver
 7. Bestyrelsesmøder
 8. Tegningsret
 9. Årsregnskab og revision
 10. Kapitalforhold
 11. Opsparing til vedligeholdelse og forbedringer
 12. Budget og medlemsbidrag
 13. Vedtægtsændringer
 14. Ikrafttræden


1. Navn og hjemsted

 Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Rørfabrikken”, c/o Advokatgruppen Århus, Åboulevarden 31, 8000 Århus C, i det følgende kaldet grundejerforeningen.

Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

2. Formål

Grundejerforeningens formål er at eje ejerlejlighed nr. 41 af matr. nr. 1047a, Horsens bygrunde, beliggende Godsbanegade 1, KL, 8700 Horsens, og drive den som P-kælder, samt at drive, vedligeholde og administrere alle fællesanliggender – herunder parkering på terræn – af ubebyggede udenomsarealer udenfor bebyggelserne på ejendommen matr. nr. 1047 Horsens bygrunde og udstykninger herfra.

Grundejerforeningsområdet omfatter matr. nr. 1047 Horsens bygrunde og udstykninger herfra.

Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til at opkræve fællesbidrag fra medlemmerne, og er forpligtet til at sørge for drift af de fælles anlæg (p-kælder, parkeringsareal på terræn samt fællesarealer mv.), herunder fornøden renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse.

Grundejerforenings vedligeholdelses områder er p kældrene med de omkring liggende overflader, konstruktioner samt installationer, alle udvendige arealer med tilhørende installationer, overflader og konstruktioner.

Ved ovennævnte menes de konstruktioner der omkranser kælderen og ikke er en del af bygningernes konstruktion (fundamenter og kældervægge) samt de bygningsdele der ligger udenfor bygningerne så som parkeringsdæk og støttemurer m.v.

Der må ikke på grundejerforeningsområdet udøves virksomhed, der ved støj, lugt, oplag eller på anden måde er til gene for omgivelserne.

Grundejerforeningen er forpligtet til at påse, at medlemmerne respekterer bestemmelserne vedrørende fremtoning og udformning af fællesarealerne.

Parkeringspladserne må ikke anvendes til oplagring, herunder uindregistrerede biler og lignende.

I henhold til lokalplan nr. 228 vil der på ejendommen matr. nr. 1047 Horsens bygrunde og udstykninger herfra, være mulighed for at opføre flere bebyggelser. Første etape af bebyggelsen er afsluttet oganden etape er påbegyndt. Den sidste etape opføres på et senere tidspunkt.

Grundejerforeningsområdet skal udformes og beplantes i henhold til beplantningsplan udearbejdet af sælgers repræsentant, og i overensstemmelse med det i lokalplan nr. 228 anførte.

De områder af grundejerforeningsområdet, hvor der endnu ikke er bebygget, er i det følgende benævnt Ejerforeningen Rørfabrikken III”. 

3. Medlemmer

Grundejerforeningen omfatter matr. nr. 1047 Horsens bygrunde og parceller, der efter den 1. januar 2007 udstykkes herfra.

Som medlemmer af grundejerforeningen er enhver ejer af bebyggede og ubebyggede parceller af matr. nr. 1047. Ved ejerlejlighedsejendomme er pågældende ejerforening medlem af grundejerforeningen og repræsenteres heri i henhold til egne vedtægter.

Ejer af restarealet matr.nr. 1047C (til sin tid ejerforeningen Rørfabrikken lll) og enhver ejerforening indenfor grundejerforeningsområdet er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen. 

Ejer af restarealet matr.nr. 1047C (til sin tid ejerforeningen Rørfabrikken lll) og ejerforeningerne hæfter som medlem af grundejerforeningen for medlemsforpligtelserne. Hvert medlem af grundejerforeningen er berettiget til at udpege to personer fra ejerforeningens bestyrelse til at repræsentere medlemmet i grundejerforeningens bestyrelse.

4. Kontingent og fordelingstal

Det enkelte medlem betaler bidrag til grundejerforeningen som følger. 

Ejerforeningen Rørfabrikken l: 48%
Ejerforeningen Rørfabrikken ll: 24%
Ejerforeningen Rørfabrikken lll: 28%

Ejer af restarealet Ejerforeningen Rørfabrikken III beliggende mat. nr. 1047C betaler bidrag til grundejerforeningen i forhold til det forventede opførte etageareal. 

Bidraget dækker grundejerforeningens udgifter til drift, vedligeholdelse m.v. af parkeringskælder, parkeringsarealer og fællesarealer.

5. Bestyrelse

Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse, hvori hvert medlem af grundejerforeningen er repræsenteret ved to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består således af dobbelt så mange medlemmer, som der er medlemmer i grundejerforeningen.

Hvert medlem, inkl. ejeren af restarealet, udpeger to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. De pågældende bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil grundejerforeningsmedlemmet udpeger nye. 

Der stemmes ikke efter fordelingstal, idet hvert bestyrelsesmedlem har en stemme.

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på det ordinære regnskabsmøde. Bestyrelsen udpeger selv sin formand af sin midte, ligesom der udpeges en sekretær.

6. Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen har ledelsen af grundejerforeningens anliggender.

Bestyrelsen sørger for forsvarlig varetagelse af grundejerforeningens fælles anliggender, herunder overholdelse af god skik og orden, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse, i det omfang sådanne foranstaltninger må anses for påkrævede.

Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene opkræves med passende varsel og forfalder til betaling den 1. i betalingsmåneden. Bestyrelsen udarbejder desuden budget for fællesudgifter over det kommende år.

Bestyrelsen kan antage en administrator til varetagelse af foreningens anliggender, ligesom bestyrelsen kan besluttet at udbyde hele eller dele af foreningens forpligtelser vedrørende drift og vedligeholdelse i entrepriser, herunder drift af p-anlæg.

Bestyrelsen kan indgå aftale med parkeringsselskab omkring drift af p-anlæg.

7. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden med mindst 6 ugers varsel. Ordinært bestyrelsesmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned , samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.

Dagsorden for det ordinære bestyrelsesmøde der indkaldes med mindst 14 dages varsel vedlagt dagsorden skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år. 
 2. Eventuelt. 
 3. Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne.
 4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse.
 5. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af den samlede bestyrelse er til stede.

Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed.

Stemmeretten kan udøves af et andet bestyrelsesmedlem, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt til. Fuldmagten kan ikke udøves imellem ejerforeningerne.

Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden for mødet. Senest 3 uger før afholdelsen af bestyrelsesmødet kan eventuelle emner, der ønskes behandlet på mødet, fremsendes til formanden. Formanden udsender senest 2 uger før bestyrelsesmødet revideret dagsorden, såfremt der er indkommet nye emner.

8. Tegningsret

Grundejerforeningen tegnes af et flertal af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura til administrator i nødvendigt omfang.

9. Årsregnskab og revision

Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Til at revidere grundejerforeningens regnskab antager bestyrelsen en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisor fungerer indtil bestyrelsen vælger en ny.

Det af bestyrelsen vedtagne årsregnskab underskrives af den pågældende bestyrelse og påtegnes af revisor.

10. Kapitalforhold

Grundejerforeningen skal, bortset fra en rimelig driftskapital, ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride foreningens udgifter, jfr. § 4.

Det kan dog på et bestyrelsesmøde med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer vedtages, at der skal ske henlæggelse til bestemte formål, f.eks. fornyelser og øvrige istandsættelser, ligesom det kan vedtages, at grundejerforeningen optager lån.

Grundejerforeningens kontante midler skal være anbragt i anerkendt bank, sparekasse eller på postgiro, dog skal det være en eventuel administrator tilladt at have en kassebeholdning af en størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

11. Opsparing til vedligeholdelse og forbedringer

Nær det begæres af halvdelen af foreningens medlemmer efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter, oprettes en opsparing til vedligeholdelse og forbedring, hvortil medlemmerne årligt skal bidrag med 10% af de ordinære fællesbidrag.

12. Budget og medlemsbidrag

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser grundejerforeningens forventede udgifter og indtægter, og som forelægges på det ordinære bestyrelsesmøde hvor bidraget fastsættes.

Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne i forhold til de fastsatte fordelingstal et årligt fællesbidrag.

Det årlige fællesbidrag betales kvartalsvis eller månedsvis forud til bestyrelsen eller eventuelt til ejendommens administrator efter bestyrelsens nærmere bestemmelse herom.

13. Vedtægtsændringer

Til beslutning om ændring i denne vedtægt samt opløsning af foreningen kræves, at 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes nyt bestyrelsesmøde inden 3 uger, og på dette møde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter andel og fordelingstal.

14. Ikrafttræden

Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.

Således vedtaget.

Horsens, den

f/Ejerforeningen Rørfabrikken I:

f/Ejerforeningen Rørfabrikken II:

f/ejer af matr.nr. 1047c – Ejerforeningen Rørfabrikken lll: